İletişim


Meme Kanseri

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser tipidir. Kadınlardaki kanserlerin tümünün %33’ünden ve kanserle ilişkili ölümlerin %20’inden sorumludur. Günümüzde toplumlar arasında sıklığı farklılık göstermekle birlikte Batı toplumlarında yaşamları boyunca her 8 kadından 1’inde meme kanseri gelişeceği bilinmektedir. Tüm meme kanserlerinin ise sadece %1’i erkeklerde görülür.

Görülme Sıklığı

Meme kanseri görülme sıklığında son 50-60 yılda ciddi artışlar olmuştur. Bunun bir nedeni risk faktörü olarak kabul edilen bazı koşullardaki değişimlerdir. Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen, tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler sonucunda meme kanserine bağlı ölüm oranları 1980’li yıllardan sonra giderek azalmaya başlamıştır. Tüm meme kanserlerinin %5-10’u genetik geçiş gösterirken, yaklaşık %75’i bilinen risk faktörleri olmayan kadınlarda (sporadik olgular) ortaya çıkar.

  Meme Kanseri Risk Faktörleri

Meme kanseri gelişiminde etkili olan risk faktörlerini şu şekilde kategorize etmek mümkündür: Demografik özellikler (cinsiyet, yaş, ırk/etnisite gibi) Reprodüktif öykü (menarş yaşı, doğum yapma ve sayısı, ilk tam dönem hamilelik yaşı, menapoz yaşı, laktasyon, infertilite, düşük yapma) Ailesel/genetik faktörler (aile öyküsü, bili…


  Tanı

Diğer bütün muayeneler gibi meme muayenesi de anamnez (öykü alınması) ile başlar. Anamnez alırken meme kanseri risk faktörleri başlığı altında bahsi geçen noktalar özellikle sorgulanmalıdır. Meme kanserinin en sık görülen belirtisi ağrısız, yeni ortaya çıkmış kitle varlığıdır. Hastaların sadece %10’unda kitle olmaksızın ağrı şikayeti vardır. Mem…


  Evreleme

Evreleme hastalığın tanı anındaki durumunu belirleme işlemidir. Buna göre uygulanacak tedavilere karar vermek ve hastalığın bundan sonraki süreci hakkında fikir sahibi olmak mümkün olur. Sınıflandırma Meme kanserinin evrelenmesi amacıyla değişik sınıflama sistemleri geliştirilmiştir ancak bunlar arasında günümüzde en sık kullanılan TNM evrele…


  Tedavi

Meme kanserinin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Erken evrede tanı alan birçok hastada cerrahi tedavi ilk basamağı oluşturmakla birlikte, operasyonun tekniğine ve operasyon sonrası patolojik inceleme sonuçlarına göre radyoterapi, kemoterapi ve anti-hormon tedavilerinden biri, birkaçı veya hepsi belli bir sırayla uygulanmaktadır. Ce…


  Genetik / Ailesel Meme Kanseri

Meme kanserlerinin büyük bölümü sporadik yani rastlantısal olmakla birlikte; yaklaşık %5-10’unun genetik (herediter), %25’inin ise ailesel olduğu kabul edilmektedir. Ankara meme kanseri ile ilişkili genler ve genetik testler konusunda son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiş ve gittikçe artan oranda ulaşılabilirlikleri ve kullanımları artmıştır.…


  Ender Görülen Kanser Tipleri

İnflamatuvar Meme Kanseri Memenin Paget Hastalığı Erkekte Meme Kanseri

Hakkımızda

1977 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Uşak Anadolu Lisesi’ni , 1995 yılında Kocaeli Körfez Fen lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Uzmanlık Eğitimi aldı.

Bütün kopyalama hakları @2021 alınmıştır | Doc.Dr.Serdar Yormaz